กิจกรรมการเรียนรู้


กิจกรรมการเรียนรู้

การปฏิบัติตนให้เป็นเยาวชนท่มีจิตสาธาณะปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้
1. เคารพกติกาของสังคม
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อกิจกรรมทางสังคม
3. ไม่มีความประพฤติเห็นแก่ตัว
4. มีจิตใจเปิดกว้างไม่คับแคบ
5. ร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
6. เข้าใจและไม่ตามกระแสโดยปราศจากเหตุผล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น